Terms and conditions

Algemene Voorwaarden Redistri B.V.
Besloten vennootschap met gewone structuur Redistri B.V. (hierna: Redistri) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80040063 en is gevestigd aan Vliet 5A (2311RC) te Leiden.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Redistri.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Diensten: het bemiddelen tussen Opdrachtgever en Vervoerder teneinde het tot stand brengen van een overeenkomst tussen deze partijen ten behoeve van het vervoeren van goederen van Opdrachtgever.
5. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur Redistri B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Redistri.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Redistri heeft aangesteld, projecten aan Redistri heeft verleend voor Diensten die door Redistri worden uitgevoerd, of waaraan Redistri een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Redistri, alsmede voorstellen van Redistri voor Diensten die door Redistri aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Redistri waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. Vervoerder: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die gespecialiseerd is in het transporteren van goederen en die een overeenkomst aan gaat met Opdrachtgever via de bemiddeling van Redistri.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Redistri, elke Overeenkomst tussen Redistri en Opdrachtgever en op elke dienst die door Redistri wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Redistri aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Redistri is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Redistri niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
11. Als bemiddelaar is Redistri geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Opdrachtgever en Vervoerder.
12. Op de aangeboden Diensten van Redistri zijn eveneens de algemene vervoersvoorwaarden van Vervoerder van toepassing en de navolgende voorwaarden voor zover Vervoerder deze van toepassing verklaart op zijn vervoersdiensten:
1. De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), laatste versie, inzake nationaal vervoer van goederen over de weg;
2. De CMR (voor Nederland tevens de artikelen 8:40 - 8:52 BW) inzake internationaal vervoer over de weg en gecombineerd vervoer;
3. Bij luchtvervoer: het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 eveneens de wijziging hierop van 28 september 1955 te Den Haag en het aanvullende protocol van het Verdrag van Montréal 1999;
4. Bij douane werkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, algemene voorwaarden FENEX 2004, laatste versie;
5. Bij logistieke activiteiten: Physical Distribution voorwaarden 2000 van TLN, laatste versie;
6. De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 2002 (AVK), laatste versie.
Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Redistri gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Redistri is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Redistri het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Redistri gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Redistri zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Redistri heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Redistri te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Redistri heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. Redistri is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Elke Overeenkomst die met Redistri wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Redistri wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Redistri is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Redistri van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Redistri kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Redistri ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Een reeds bevestigde opdracht kan door Opdrachtgever niet aangepast worden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen en de wijzigingen door Redistri schriftelijk zijn bevestigd. Redistri heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden in het geval de bevestigde opdracht op verzoek van Opdrachtgever aangepast dient te worden.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Redistri tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Redistri is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als Redistri kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Redistri nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening
1. De Diensten van Redistri zijn enkel en alleen gericht op de bemiddeling c.q. de totstandkoming van een overeenkomst en niet op de uitvoering van de (vervoers)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vervoerder.
2. Redistri zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Redistri staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
3. De Overeenkomst op basis waarvan Redistri de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Redistri aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Redistri heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
5. Bij de uitvoering van de Diensten is Redistri niet verplicht of gehouden om de voorkeuren of aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Redistri, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
6. Redistri is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Redistri Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Redistri aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Redistri of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Redistri recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9. Redistri kan slechts met volmacht van de Opdrachtgever, namens Opdrachtgever een Overeenkomst aangaan met een Vervoerder. De volmacht dient ondertekend te zijn voordat Redistri uitvoering kan geven aan de Overeenkomst en een opdracht kan verstrekken aan een Vervoerder. Indien Opdrachtgever geen volmacht verstrekt, dient Opdrachtgever zelf en uit eigen naam een overeenkomst aangaan met de betreffende Vervoerder.
10. Redistri vraagt namens de Opdrachtgever geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Redistri expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.
11. Indien en voor zover er door derden c.q. Vervoerders goederen worden vervoerd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze Vervoerder en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze Vervoerder. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze Vervoerder afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de Vervoerder ingediend te worden.
Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Redistri verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Redistri niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Redistri is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Redistri verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Redistri voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Redistri kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Redistri gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Redistri.
4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Redistri toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die Redistri redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten.
5. Opdrachtgever is verplicht Redistri alle bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verrichten van rechtshandelingen, mits Opdrachtgever daartoe een volmacht heeft ondertekend. Opdrachtgever is hierbij eindverantwoordelijk en dient vooraf toestemming te verlenen aan de beoogde rechtshandeling. Redistri zal hierbij slechts zorgdragen voor de feitelijke handeling, doch te allen tijde onder de (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en de feitelijke Vervoerder.
6. Het is Opdrachtgever verboden om Vervoerder opdracht te geven voor vervoer van onaanvaardbare zendingen. De volgende zendingen worden door Redistri gezien als onaanvaardbaar.
1. wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen;
2. toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke stoffen;
3. levensmiddelen en/of bederfelijke, tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken en/of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken;
4. dieren of andere levende organismen;
5. juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken en/of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzonder waarde;
6. geld (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen.
Artikel 8 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Redistri is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Redistri, Redistri een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
Artikel 9 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Redistri voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Redistri opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Redistri haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Redistri is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Redistri.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10 - Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Redistri zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Redistri meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Redistri gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Redistri de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Redistriverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Redistri tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Redistri op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 12 - Opschorting en ontbinding
1. Redistri heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Redistri gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Redistri is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Redistri is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Redistri te vergoeden voor elk financieel verlies dat Redistri lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
Artikel 13 - Overmacht
1. Redistri is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Redistri wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Redistri, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Redistri zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Redistri of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Redistri buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Redistri is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Redistri alleen geacht te bestaan indien Redistri dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Redistri, is Redistri uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Redistri binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Redistri deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Redistri in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Redistri leidt tot aansprakelijkheid van Redistri, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Redistri. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Redistri sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Redistri is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Redistri voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Redistri geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Redistri.
6. Enige door Redistri opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Redistri.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Redistri is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Redistri opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Redistri. Redistri is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Redistri nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Redistri haar eigen advies.
9. In geen geval is Redistri aansprakelijk indien de door haar geselecteerde Vervoerder niet voldoet aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaand aan de overeenkomst aan Redistri kenbaar heeft gemaakt en Redistri expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.
10. Redistri staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Redistri verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Redistri vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Redistri binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Redistri.
Artikel 17 - Geheimhouding
1. Redistri en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Redistri bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Redistri is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Redistri opgestelde adviezen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Redistri steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Redistri op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Redistri zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Redistri niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Redistri aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Redistri vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Redistri vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Redistri is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Redistri en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 15 - Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Redistri verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Redistri zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Redistri van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Redistri voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Redistri voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Redistri verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 16 - Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Redistri of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via jelle.mieldijk@redistri.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Redistri de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Redistri zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 17 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Redistrien Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Redistri heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Redistri en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Leiden, 30 september 2020

Mobirise Help
  • Redistri B.V.
  • KVK: 80040063
  • BTW ID: NL861536666B01
  • Vliet 5A, 2311RC, Leiden
  • The Netherlands

Extensions
Mobirise Help

Mobirise free maker - Try here